Política de Privacitat

Les dades personals que ens faciliteu i les actualitzacions de les mateixes seran tractades per QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES, S.L amb domicili a efectes de notificacions localitzat a Barcelona,C/Gran de Sant Andreu, 505 08030 .

El tractament de les vostres dades personals es regeix per la present política de privacitat.

Les vostres dades han estat incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES, S.L  amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació contractual i/o comercial que mantenim amb vós.

Us informem que les vostres dades seran conservades durant el termini legalment establert. Tanmateix, us informem que aquest tractament és necessari per gestionar la relació contractual i/o comercial que mantenim amb vós.

QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES, S.L  informa que procedirà a tractar les vostres dades personals de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

En el cas que ens proporcioneu dades de caràcter personal de terceres persones, us preguem que us assegureu d’haver-los informat, amb caràcter previ a la hipotètica comunicació que ens realitzeu, sobre els extrems continguts en aquesta política de privacitat, responent directament davant QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES, S.L  dels hipotètics danys i perjudicis que se’n poguessin derivar.

Correus electrònics
La informació continguda als correus electrònics i/o arxius adjunts, enviada des de www.quedatacasa.com és confidencial i/o privilegiada i està destinada a ser llegida únicament per les persones a les quals va dirigida. Us recordem que les vostres dades seran incorporades al nostre sistema de tractament i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa vós podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i mitjançant comunicació de la manera que més endavant es detallarà.

Si vós llegiu un correu electrònic del qual no sou el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o bé si rebeu una comunicació per error, us informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i us preguem que ens ho notifiqueu immediatament i ens en retorneu el missatge original a l’adreça info@quedatacasa.com.

Formularis web
De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, tal com us n’hem informat més amunt, les vostres dades seran tractades per QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES, S.L  amb domicili a efectes de notificacions localitzat a Barcelona, C/Gran de Sant Andreu, 505 08030 , amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre-us informació relacionada que pugui ser del vostre interès.

Us informem que les vostres dades seran conservades durant el termini legalment establert. Tanmateix, us informem que aquest tractament és necessari per gestionar la relació contractual i/o comercial que mantenim amb vós.

Mentre no ens n’indiqueu el contrari, entenem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Per tot el que s’ha mencionat,

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent de protecció de dades, vós podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com enretirar el vostre consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint-vos per escrit a l’adreça localitzada a Barcelona, QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES C/Gran de Sant Andreu, 505 08030, o a l’adreça de correu electrònic info@quedatacasa.com, indicant-hi clarament el dret que desitgeu exercir i adjuntant-hi el vostre document d’identitat o similar, amb l’objecte d’acreditar la vostra identitat. De la mateixa manera, vós podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control de Protecció de Dades que considereu oportuna.