Condicions d’Ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES informa que és titular del lloc web www.quedatacasa.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES,  amb CIF B60467370 i domicili social a C/Gran de Sant Andreu, 505 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 26669, foli 142, fulla B-106349 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: direccion@quedatacasa.com

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús del lloc web de www.quedatacasa.com confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de www.quedatacasa.com, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de www.quedatacasa.com proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis lliurats per www.quedatacasa.com per a l’accés a certs continguts o serveis oferts al web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per www.quedatacasa.com contràriament a allò que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
QUEDA’T A CASA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

www.quedatacasa.com declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, www.quedatacasa.com no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions
www.quedatacasa.com es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb allò que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de QUVITEC CENTRE D’AJUDES TÈCNIQUES S.L amb CIF B60467370 i domicili social situat a DIPUTACIÓ 301, PRINCIPAL 1a 08009, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, www.quedatacasa.com informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les  per a les finalitats esmentades.

www.quedatacasa.com informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que www.quedatacasa.com es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, adreçant la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic administracion@quvitec.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
www.quedatacasa.com per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts al mateix (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de www.quedatacasa.com. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-hi aplicable tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització dewww.quedatacasa.com

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de www.quedatacasa.com. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de www.quedatacasa.com

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
www.quedatacasa.com es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema.www.quedatacasa.com té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.